tailieunhanh - Summary of the Doctoral thesis in Economics: Agricultural land use efficiency in Phu Tho province

Propose solutions to improvement of agricultural land use efficiency during agricultural and rural development towards efficiency and sustainability in Phu Tho Province in a scientifically reasonable manner. | Summary of the Doctoral thesis in Economics Agricultural land use efficiency in Phu Tho province

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.