tailieunhanh - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

Luận án với mục tiêu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiệu quả, bền vững ở Phú Thọ một cách có căn cứ khoa học. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Phú Thọ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN