tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng: Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Luận án với các nội dung: cơ sở lý luận và tổng quan nghiên cứu; thực trạng thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam; phương pháp nghiên cứu; phân tích các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam; một số khuyến nghị từ kết quả nghiên cứu. | Luận án Tiến sĩ Tài chính Ngân hàng Các yếu tố tác động tới quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN