tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Phát triển bền vững thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định

Luận án bao gồm 4 chương với các nội dung: tổng quan nghiên cứu và hướng nghiên cứu về phát triển bền vững thương mại; tổng quan nghiên cứu và hướng nghiên cứu về phát triển bền vững thương mại; thực trạng phát triển bền vững thương mại trên địa bàn tỉnh Bình định phương hướng và giải pháp phát triển bền vững thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 và tầm nhìn 2030. | Luận án Tiến sĩ Kinh tế Phát triển bền vững thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN