tailieunhanh - Luận án Tiến sĩ Y học: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khuôn mặt hài hòa cho người dân tộc Kinh độ tuổi 18-25

Luận án nghiên cứu ảnh hưởng của sự tăng trưởng đến thẩm mỹ khuôn mặt; một số nghiên cứu đặc điểm khuôn mặt trên thế giới và ở Việt Nam; tiến hành xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khuôn mặt hài hòa cho người dân tộc Kinh độ tuổi 18-25. | Luận án Tiến sĩ Y học Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá khuôn mặt hài hòa cho người dân tộc Kinh độ tuổi 18-25

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN