tailieunhanh - Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và nhận xét điều trị bệnh u tuyến yên có tăng tiết prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh nguyệt

Bài viết trình bày mô tả đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng và đánh giá điều trị bệnh u tuyến yên có tăng tiết prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh nguyệt. | Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và nhận xét điều trị bệnh u tuyến yên có tăng tiết prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh nguyệt Phụ khoa Phạm Thị Thu Huyền Lê Thị Thanh Vân Đinh Quốc Hưng ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG VÀ NHẬN XÉT ĐIỀU TRỊ BỆNH U TUYẾN YÊN CÓ TĂNG TIẾT PROLACTIN Ở PHỤ NỮ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT Phạm Thị Thu Huyền 1 Lê Thị Thanh Vân 2 Đinh Quốc Hưng 3 1 Bệnh viện Phú Thọ 2 Trường Đại học Y Hà Nội 3 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt Research objectives description des cliniques Mục tiêu nghiên cứu Mô tả đặc điểm lâm sàng and paracliniques caracteristiques of pituitary tumeurs và cận lâm sàng và đánh giá điều trị bệnh u tuyến and evaluation of treatment of pituitary tumeurs with yên có tăng tiết prolactin ở phụ nữ rối loạn kinh inscreased secretion of prolactine on the menstrual nguyệt. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu dísorder women. Research method Prospective Tiến cứu mô tả 45 phụ nữ rối loạn kinh nguyệt điều descriptive study on 45 women have pituitary tumeurs trị tại phòng khám bệnh viện PSTW. Kết quả Tuổi with inscreased secretion of prolactine. Results trung bình đối tượng nghiên cứu là 29 53 6 65 có The average age of research subjects is 29 53 6 65 chu kỳ kinh nguyệt không đều chủ yếu kinh thưa menstrual disorder almost sparse menstrual with trên 35 ngày 64 4 vô kinh thứ phát 20 . Tỷ lệ vô 64 4 over 35 days 20 secondary amenorrhea. sinh nguyên phát 67 7 .Tiết sữa 35 6 đau đầu 26 7 67 7 primary infertility 35 6 lactorrhea 27 6 nhìn mờ 8 9 . 45 bệnh nhân 33 3 có đầy đủ headache 8 9 blurred vision. 15 women 33 3 3 triệu chứng kinh thưa vô kinh tiết sữa. Nồng độ have all three symtoms sparse menstrual secondary prolactin trong máu cao trên 2000- 4000mUI l chiếm infertility amp lactorhea. The concentration of prolactine 37 8 trên 4000mUI l 33 3 nồng độ prolactin cao in serum from 2000 to 4000 UI l is 37 8 over 4000UI l nhất 46600mUI l. Mối tương quan giữa nồng độ is 33 3 . The maximum concentration of prolactine prolactin trong máu gt 4000mUI l với

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN