tailieunhanh - Nhận xét thái độ xử trí thoát vị rốn, khe hở thành bụng chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày nhận xét về thái độ xử trí đối với các dị tật Thoát vị rốn (TVR) và khe hở thành bụng (KHTB) tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. | Nhận xét thái độ xử trí thoát vị rốn khe hở thành bụng chẩn đoán trước sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Chẩn đoán trước sinh Lưu Thị Hồng Đàm Thị Quỳnh Liên Trương Quang Vinh NHẬN XÉT THÁI ĐỘ XỬ TRÍ THOÁT VỊ RỐN KHE HỞ THÀNH BỤNG CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Lưu Thị Hồng 1 Đàm Thị Quỳnh Liên 1 Trương Quang Vinh 2 1 Đại học Y Hà Nội 2 Đại học Quốc Gia Hà Nội Tóm tắt Objective To analyze management modality Mục tiêu Nhận xét về thái độ xử trí đối với các dị tật of umbilical hernia and omphalocele of the fetus Thoát vị rốn TVR và khe hở thành bụng KHTB tại Bệnh diagnosed at the National OBGYN Hospital. Method viện Phụ sản Trung ương. Phương pháp hồi cứu trên 93 retrospective study on 93 pregnant women who received thai phụ được chẩn đoán thai nhi bị Thoát vị rốn và khe diagnosis as umbilical hernia and omphalocele of the hở thành bụng tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương và 20 fetus and 20newborn babies who received surgery at trẻ sơ sinh được phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức. Kết Viet Duc Hospital. Results Average age of the women quả Tuổi trung bình của thai phụ mang thai bị TVR KHTB with fetal defects was varying from 17 to trong nghiên cứu 26 09 5 79 tuổi cao nhất là 43 tuổi 43 years. Among cases with umbilical hernia thấp nhất là 17 tuổi. TVR có tỷ lệ bất thường NST là 35 7 were found with chromosomal abnormality higher cao hơn KHTB. Có 12 93 thai phụ làm Test sàng lọc trước than cases withomphalocele. There were 12 out of 93 sinh chiếm 12 90 . 5 14 bị bất thường NST là 35 7 . women who received antenatal screening test counted Đình chỉ thai TVR KHTB chiếm tỷ lệ cao 68 8 . 12 20 . There were 5 out of 14 women had chiếm 60 trẻ sơ sinh được điều trị phẫu thuật sau đẻ. chromosomal abnormality. Among cases identified Có 9 12 trẻ sống sau phẫu thuật chiếm 75 . Kết luận as umbilical hernia and omphalocele pregnancy Không có mối liên quan tới di truyền trong TVR và KHTB. termination rate was as high as .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN