tailieunhanh - Chẩn đoán trước sinh Hygroma Kystique tại Bệnh viện Jean Verdier, Pháp từ 2010-2013

Bài viết trình bày mô tả các đặc điểm siêu âm và các bất thường nhiễm sắc thể hay gặp trong Hygroma Kystique (HK). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu dựa trên thông tin trong 34 hồ sơ HK lưu trữ từ 2010-2013. | Chẩn đoán trước sinh Hygroma Kystique tại Bệnh viện Jean Verdier Pháp từ 2010-2013 Chẩn đoán trước sinh Nguyễn Thị Mỹ Anh Elena Oldani CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH HYGROMA KYSTIQUE TẠI BỆNH VIỆN JEAN VERDIER PHÁP TỪ 2010-2013 Nguyễn Thị Mỹ Anh 1 Elena Oldani 2 1 Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương 2 Bệnh viện Jean Verdier Bondy Tóm tắt Objective Describe the ultrasonographic Mục tiêu nghiên cứu Mô tả các đặc điểm siêu âm and abnormal chromosome of fetal in cystic và các bất thường nhiễm sắc thể hay gặp trong Hygroma hygroma diagnosising. Patients and methods Kystique HK . Đối tượng và phương pháp nghiên Retrospective description the data of 34 consecutive cứu Mô tả hồi cứu dựa trên thông tin trong 34 hồ sơ HK fetal cystic hygroma were analysed between 2010 lưu trữ từ 2010-2013. Kết quả Tuổi thai trung bình thời and 2013. Result The average gestational age at điểm chẩn đoán HK là 13 tuần 11- 17 tuần . Độ dày da diagnosis was 13 weeks range 11- 17 weeks . The gáy trung bình là mm - mm . HK có average size of the cystic hygroma was thể đơn độc có thể phối hợp với các bất thường mm range - mm . cases were khác trong đó phù thai hay gặp hơn cả chiếm single cystic hygroma and cases associated . các trường hợp HK được sinh thiết gai rau sonographic detectable structural abnormalies ngay sau khi tư vấn vào ngay quý I thai kỳ. HK có the most is hydrops make up . cases bất thường nhiếm sắc thể trong đó Monosomie X hội of cystic hygroma had done placental biopsy right chứng Turner và Trisomie 21 hội chứng Down đều after consulting in the first trimester. Cytogenetic chiếm . Kết luận HK được chẩn đoán sớm analysis revealed an abnormal karyotype in . vào quý I của thai kỳ. 32 34 trường hợp HK đều được làm Turner syndrome and Trisomie 21 both were nhiễm sắc đồ thai nhi. HK kèm theo các bất thường the most frequent chromosomal abnormalities. khác trong đó hay gặp nhất là phù thai .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN