tailieunhanh - Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng của thai phụ Thalassemia đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 2011 đến 2013

Bài viết mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của thai phụ Thalassemia đẻ tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương (BVPSTW) từ năm 2011 đến năm 2013. | Đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng của thai phụ Thalassemia đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 2011 đến 2013 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 13 2 89-91 2015 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CẬN LÂM SÀNG CỦA THAI PHỤ THALASSEMIA ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG UƠNG TỪ 2011 ĐẾN 2013 Ngô Phan Thanh Thúy Đặng Thị Minh Nguyệt Đại học Y Hà Nội Tóm tắt WOMAN DIAGNOSEDTHALASSEMIA IN NATIONAL HOSPITAL Mục tiêu Mô tả một số đặc điểm lâm sàng và cận FOR OBSTETRICS AND GYNECOLOGY FROM2011TO2013 lâm sàng của thai phụ Thalassemia đẻ tại bệnh viện Phụ Objective describing clinical laboratory sản Trung Ương BVPSTW từ năm 2011 đến năm 2013. features symptoms of pregnancy with thalassemia Đối tượng và phương pháp nghiên cứu nghiên cứu thal in National Hospital for Obstetrics and mô tả hồi cứu trên 78 thai phụ thalassemia thal đẻ tại Gynecology from 2011 to 2013. Subjects and bệnh viện Phụ sản Trung ương. Kết quả có 51 3 thai methods retrospective descriptive. Results Among phụ β-thal 46 2 thai phụ α-thal và chỉ có 2 6 thai phụ these women 51 3 β-thal α-thal and only β-thal HbE. Các triệu chứng lâm sàng đa dạng 93 3 β-thal HbE. Symptoms varied anemia thiếu máu 47 7 lách to 35 9 gan to. Đặc điểm huyết splenomegaly hepatomegaly học là thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc hồng cầu to splenectomy. Hematologic features microcytic nhỏ không đều. Kết luận Thai phụ Thalassemia hay hypochromic anemia with variability in size of gặp mang thể bệnh α-thal và β-thal. Các thai phụ α-thal RBC. Conclusions Among pregnant women with có biểu hiện bệnh nhẹ hơn so với thể bệnh β-thal. Từ alpha thal and beta thal are the most common. khóa thai phụ thalassemia lâm sàng cận lâm sàng. Patients with alpha thalasemia had minor clinical and laborarory features than patients with beta Abstract thalassemia. Keyword pregnancy with thalassemia CLINICAL FEATURES LABORATORY FEATURES OF PREGNANT clinical laboratory. 1. Đặt vấn đề thai an toàn và cho kết quả sản khoa thuận lợi WHO ước tính rằng hơn một nửa phụ nữ 6 . Cho

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN