tailieunhanh - Nhận xét về các chỉ định mổ lấy thai đối với sản phụ con so tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2014

Bài viết trình bày xác định tỷ lệ mổ lấy thai (MLT) đối với sản phụ con so tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương (BVPSTW) năm 2014; Nhận xét các chỉ định MLT đối với sản phụ con so nhằm tìm ra nguyên nhân làm tăng tỷ lệ MLT. | Nhận xét về các chỉ định mổ lấy thai đối với sản phụ con so tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2014 TẠP CHÍ PHỤ SẢN - 13 1 39-42 2015 NHẬN XÉT VỀ CÁC CHỈ ĐỊNH MỔ LẤY THAI ĐỐI VỚI SẢN PHỤ CON SO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2014 Nguyễn Thị Lan Hương 1 Đỗ Thị Hằng Nga 1 Nguyễn Thanh Phong 2 1 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương 2 Trường CĐ Y tế Hà Nội Tóm tắt NULLIPAROUS WOMEN AT THE NATIONAL HOSPITAL OF Mục tiêu Xác định tỷ lệ mổ lấy thai MLT đối với sản OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2014 phụ con so tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương BVPSTW Objectives To assess the rate of the cesarean năm 2014 Nhận xét các chỉ định MLT đối với sản phụ con section in nulliparous women at the national hospital so nhằm tìm ra nguyên nhân làm tăng tỷ lệ MLT. of OB GYN. To assess the cesarean section indications Đối tượng nghiên cứu tất cả các sản phụ con in nulliparous for detection the causes affecting the so tuổi thai 23 tuần được MLT tại BVPSTW từ rise of rate of of the cesarean section. 01 12 2014 đến 31 12 2014. Materials and methods all cesarean section in Phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang nulliparous women from 1 12 2014 to 31 12 2014. bằng phương pháp hồi cứu. Gestational age 23 was included. A retrospective study. Kết quả nghiên cứu Tỷ lệ MLT con so tổng số đẻ Results The rate of cesarean section in nulliparous 19 2 . Tỷ lệ MLT con so tổng số mổ đẻ 37 1 . Tỷ lệ MLT women per total deliveries was 19 2 . The rate of cesarean con so tổng số đẻ con so 42 9 . Có 26 loại chỉ định MLT section in nulliparous women per total cesarean section có nhiều trường hợp có 2 chỉ định phối hợp chia thành was 37 1 . The rate of cesarean section in nulliparous 4 nhóm lớn Nhóm chỉ định do nguyên nhân đường sinh women per total deliveries of nulliparous women dục 9 0 Nhóm chỉ định nguyên nhân do mẹ 36 4 was 42 9 . There were 26 types of cesarean section Nhóm chỉ định nguyên nhân do thai 63 9 Nhóm chỉ indications. There were a lot of conbined indications. định do phần phụ của thai 21 3 . Các chỉ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN