tailieunhanh - Tạp chí Dược liệu – Tập 4, số 2/1999

Tạp chí Dược liệu – Tập 4, số 2/1999 với các nội dung: Mối quan hệ giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại trong một số tác dụng dược lý VFA công dụng của đương quy Trung Quốc; xác định hàm lượng các Ginsenosid chính của nhân sâm (Panax Ginseng C. A. Meyer) bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp. | Dược LIỆU VÀ Y HỌC Gổ TRUYỀN MỐI QUAN HỆ GIŨA Y HỌC cổ TRUYEN và Y hoc hiện đại trong một SỐ TAC DỤNG DƯỢC LÝ VÀ CÔNG DỤNG CỦA ĐƯƠNG QƯY TRUNG Qưốc Đương quy Trung Quốc ĐQTQ - Angelica sinensis Oliv. Diels - là một trong những vị thuốc đầu vị của y học cổ truyền được dùng làm thuốc bổ huyết hoạt huyết và chỉ huyết. ĐQTQ có từ lâu đời và được ghi trong cuốn Bản kinh 4 9 . Bài báo này đề cập đến mối quan hệ giữa y học cổ truyền và y học hiện đại trong một số tác dụng dược lý và công dụng của ĐQTQ. Công việc đầu tiên là phải nói về thành phần hoá học của nó. I. Thành phần hoá học 3 4 15 16 17 1. Polysaccarid trong đó chất AS có tác dụng bảo vệ phóng xạ nếu đem thuỷ phân sẽ cho L-arabinose D-galactose D-glucose L-rhamnose. 2. Tinh dầu 0 2-0 4 có tài liệu ghi nhiều hơn với nhiều thành phần 4-ethyl resorcinol 2 4-dihydroxyacetophenon carvacrol isoeugenol vanilin myrcen P-ocimen alo-ocimen 6-n-butylcycloheptadien-1 4 2-methyldecan-5-on bicycloelemen P-bisabolen isoacoradinen acoradinen trans-P-farnesen y-elemen a-cedren senkyunolid n-butylphtalid n-butylidenphtalid ligustilid p-phelandren p-cymen anhydrid phtalid acid nonandioic acid anisic bergapten acid n-valerophenon-O-carboxylic anhydrid A2 4-dihydrophtalic. Ligustilid là thành phần chính với hàm lượng 50 29 còn có ở nhiều bộ phận khác của cây. Nước sắc 30 g ĐQTQ chứa 3-4 mg ligustilid. 3. Cumarin scopoletin umbeliferon. 4. Acid amin 10 chất. 5. Vitamin vitamin B 2 vitamin Bị vitamin E. 6. Nguyên tố K Na Ca Mg Si Al p Fe Mn Ni Cu Zn As Mo Sn Bo Re Ba Se Ti V Cr. Ngoài ra còn có brefeldin falcarinol. falcarinolon falcarindiol cholin acid ferulic. II. Tác dụng dược lý và cóng dụng của ĐQTQ trong mối quan hệ giũa y học cổ truyền và y học hiện đại. Vũ Ngọc Lộ 1. Độc tính. Hải Thượng Lãn Ông 11 nói ĐQTQ không độc. Điều này được minh hoạ trong cuốn Từ Hải Trung dược 5 . Một công trình cho biết 40 người được tiêm ĐQTQ theo đường tĩnh mạch trong 30 ngày không bị hiện tượng phụ. 2. ĐQTQ có tác dụng bổ huyết bổ ngũ tạng Cảnh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN