tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 15 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ,. nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 15 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 15 MOÄT DOANH NGHIEÄP NEÂN VAY BAO NHIEÂU ? ÑAËT VAÁN ÑEÀ Neáu chính saùch nôï hoaøn toaøn khoâng ñaët thaønh vaán ñeà, thì tyû leä nôï thöïc teá seõ thay ñoåi ngaãu nhieân giöõa doanh nghieäp naøy vôùi doanh nghieäp khaùc vaø giöõa ngaønh naøy vôùi ngaønh khaùc. Tuy nhieân, haàu heát caùc haõng haøng khoâng, ngaân haøng ñeàu troâng caäy raát nhieàu vaøo nôï. Ngöôïc laïi, hieám thaáy moät coâng ty döôïc phaåm, quaûng caùo laïi khoâng ñöôïc taøi trôï chuû yeáu baèng voán coå phaàn. Caùc coâng ty “taêng tröôûng” cöïc nhanh nhö Genentech, Hewlett-Packard vaø Merck hieám khi söû duïng nhieàu nôï. Hay thaäm chí hoaøn toaøn khoâng söû duïng ñeán nôï nhö Microsoft. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Chuùng ta seõ khoâng töø boû lyù thuyeát MM maø nhaèm ñeán moät lyù thuyeát MM keát hôïp vôùi caùc taùc ñoäng: ¾ Thueá, ¾ Chi phí phaù saûn vaø khaùnh kieät taøi chính, ¾ Vaø nhieàu yeáu toá khaùc. Chuùng ta muoán xem caùc thò tröôøng voán vaän haønh toát ñaùp öùng theá naøo vôùi thueá vaø caùc yeáu toá khaùc ñöôïc ñeà caäp trong chöông naøy. 1 THUEÁ THU NHAÄP DOANH NGHIEÄP Taøi trôï nôï coù moät lôïi theá quan troïng. Laõi töø chöùng khoaùn nôï laø moät chi phí ñöôïc khaáu tröø thueá. Coå töùc vaø lôïi nhuaän giöõ laïi thì khoâng. Baûng : baùo caùo lôïi töùc cuûa doanh nghieäp U, khoâng coù nôï, vaø doanh nghieäp L, coù nôï vay $, laõi suaát 8%. Thueá cuûa L ít hôn cuûa U 28$ Khoaûn khaáu tröø thueá cuûa laõi töø chöùng khoaùn nôï laøm taêng toång lôïi nhuaän coù theå duøng ñeå traû cho caùc traùi chuû vaø coå ñoâng. Baùo caùo Baùo caùo lôïi Baûng lôïi töùc cuûa töùc cuûa doanh doanh nghieäp U nghieäp L Lôïi nhuaän tröôùc laõi vaø thueá $ $ (EBIT) Laõi traû cho caùc traùi chuû 0 80 Lôïi nhuaän tröôùc thueá 920 Thueá thu nhaäp doanh nghieäp vôùi 350 322 thueá suaát 35% Lôïi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.