tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 14 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách nợ tác động đến doanh nghiệp, tác động đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, quy luật bảo tồn giá trị trong doanh nghiệp, các quan điểm truyền thống về chính sách nợ công, và vấn đề bất hoàn hảo trong thị trường tài chính doanh nghiệp. để biết thêm nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 14 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 14 CHÍNH SAÙCH NÔÏ TAÙC ÑOÄNG NHÖ THEÁ NAØO ÑEÁN GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP ? NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG • Taøi nguyeân cô baûn cuûa moät doanh nghieäp laø doøng caùc löu kim do taøi saûn cuûa doanh nghieäp saûn xuaát ra. • Khi doanh nghieäp ñöôïc taøi trôï hoaøn toaøn baèng voán coå phaàn thöôøng, taát caû caùc doøng tieàn ñoù thuoäc veà caùc coå ñoâng. • Khi doanh nghieäp phaùt haønh caû chöùng khoaùn nôï vaø chöùng khoaùn coå phaàn thöôøng, doøng tieàn ñöôïc chia thaønh hai doøng: ¾ Moät doøng töông ñoái an toaøn thuoäc veà chuû nôï ¾ Moät doøng ruûi ro hôn thuoäc veà caùc coå ñoâng NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG Ñònh ñeà I cuûa M&M cho raèng : • Moät doanh nghieäp khoâng theå thay ñoåi toång giaù trò caùc chöùng khoaùn baèng caùch phaân chia caùc doøng tieàn thaønh caùc doøng khaùc nhau. • Giaù trò cuûa doanh nghieäp ñöôïc xaùc ñònh baèng caùc taøi saûn thöïc, chöù khoâng phaûi baèng caùc chöùng khoaùn maø doanh nghieäp phaùt haønh. • Nhö vaäy caáu truùc voán khoâng lieân quan ñeán giaù trò doanh nghieäp khi caùc quyeát ñònh ñaàu tö cuûa doanh nghieäp ñaõ ñöôïc ñònh saün. 1 NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM CHUNG • Treân thöïc teá, caáu truùc voán coù ñaët thaønh vaán ñeà. • Tuy nhieân neáu khoâng hieåu caùc ñieàu kieän maø theo ñoù lyù thuyeát MM ñuùng, seõ khoâng hieåu taïi sao moät caáu truùc voán naøy laïi toát hôn moät caáu truùc voán khaùc. • Giaùm ñoác taøi chính caàn phaûi bieát caùc loaïi baát hoaøn haûo cuûa thò tröôøng ñeå tìm ñöôïc caáu truùc voán toái öu. TAÙC ÑOÄNG CUÛA ÑOØN BAÅY TRONG MOÄT NEÀN KINH TEÁ CAÏNH TRANH KHOÂNG COÙ THUEÁ Moät chính saùch toái ña hoùa giaù trò doanh nghieäp cuõng toái ña hoùa taøi saûn coå ñoâng. • Coâng ty Wapshot Mining Company, baùn 1000 coå phaàn cuûa vôùi giaù 50$/coå phaàn vaø vay $. • Toång giaù trò thò tröôøng V cuûa taát caû chöùng khoaùn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.