tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 13 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 13: Chính sách cổ tức" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các chính sách cổ tức trong thực tiễn, cổ tức được chi trả như thế nào, cổ tức cổ phần và chia nhỏ cổ tức, mua lại cổ phần tương tự như là các quyết định cổ tức. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 13 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 13 CHÍNH SAÙCH COÅ TÖÙC C H Ö Ô N G 1 3 : CHÍNH SAÙCH COÅ TÖÙC Giaù trò cuûa moät doanh nghieäp chòu aûnh höôûng cuûa ba loaïi quyeát ñònh taøi chính: ¾Quyeát ñònh ñaàu tö ¾Quyeát ñònh taøi trôï ¾Quyeát ñònh chi traû coå töùc Khi laäp caùc quyeát ñònh töông quan laãn nhau naøy, muïc tieâu laø toái ña hoùa taøi saûn cuûa coå ñoâng. CAÙC YEÁU TOÁ QUYEÁT ÑÒNH CHÍNH SAÙCH COÅ TÖÙC Caùc haïn cheá phaùp lyù Caùc ñieàu khoaûn haïn cheá Caùc aûnh höôûng cuûa thueá Khaû naêng vay nôï vaø tieáp caän caùc thò tröôøng voán OÅn ñònh thu nhaäp Trieån voïng taêng tröôûng Laïm phaùt Caùc öu tieân cuûa coå ñoâng Baûo veä choáng laïi loaõng giaù 1 1- Caùc haïn cheá phaùp lyù Haàu heát caùc quoác gia ñeàu coù luaät ñieàu tieát chi traû coå töùc cuûa moät doanh nghieäp ñaêng kyù hoaït ñoäng ôû quoác gia ñoù: Khoâng theå duøng voán cuûa moät doanh nghieäp ñeå chi traû coå töùc. Coå töùc phaûi ñöôïc chi traû töø lôïi nhuaän roøng hieän nay vaø trong thôøi gian qua. Khoâng theå chi traû coå töùc khi doanh nghieäp maát khaû naêng thanh toaùn. Haïn cheá 1 - Khoâng theå duøng voán cuûa moät doanh nghieäp ñeå chi traû coå töùc Haïn cheá naøy ñöôïc goïi laø haïn cheá suy yeáu voán. Tuøy theo ñaëc ñieåm moãi quoác gia, voán ñöôïc ñònh nghóa nhö sau: Chæ bao goàm meänh giaù cuûa coå phaàn thöôøng. Hoaëc bao quaùt hôn, goàm caû voán goùp vöôït quaù taøi khoaûn meänh giaù (thöôøng ñöôïc goïi laø thaëng dö voán). Haïn cheá 1 - Khoâng theå duøng voán cuûa moät doanh nghieäp ñeå chi traû coå töùc Thí duï, xem caùc taøi khoaûn voán sau ñaây treân baûng caân ñoái keá toaùn cuûa Johnson Tooland Die Company: Coå phaàn thöôøng (meänh giaù $ 5$, coå phaàn) Voán goùp cao hôn meänh giaù Lôïi nhuaän giöõ laïi Toång voán coå phaàn thöôøng $ 2 Haïn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    63    0    21-05-2022
16    67    0    21-05-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.