tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Chi phí sử dụng vốn" cung cấp cho người học các kiến thức về chi phí sử dụng vốn là một liên kết giữa quyết định tài trợ và quyết định đầu tư, chi phí sử dụng vốn của các nguồn tài trợ thành phần, chi phí nợ vay dài hạn,. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - ĐH Kinh tế C HÖÔNG 12 CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN 1 TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN •Chi phí söû duïng voán laø giaù phaûi traû cho vieäc söû duïng nguoàn taøi trôï. •Chi phí söû duïng voán laø tyû suaát sinh lôïi maø caùc nhaø ñaàu tö treân thò tröôøng yeâu caàu khi ñaàu tö vaøo caùc chöùng khoaùn cuûa coâng ty. •Chi phí söû duïng voán coøn ñöôïc hieåu nhö laø tyû suaát sinh lôïi toái thieåu maø doanh nghieäp seõ ñoøi hoûi khi thöïc hieän moät döï aùn ñaàu tö môùi. 2 TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN • Chi phí söû duïng voán laø moät lieân keát giöõa quyeát ñònh taøi trôï vaø quyeát ñònh ñaàu tö . • Thuaät ngöõ chi phí söû duïng voán thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå thay theá cho : ¾ Tyû suaát sinh lôïi ñoøi hoûi, ¾ Tyû suaát raøo caûn, ¾ Tyû suaát chieát khaáu, ¾ Cô hoäi phí cuûa söû duïng voán. 3 1 TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Chi phí söû duïng voán cuûa moät doanh nghieäp so vôùi chi phí söû duïng voán cuûa moät döï aùn caù theå •Chi phí söû duïng voán cuûa doanh nghieäp laø tyû leä duøng ñeå chieát khaáu doøng tieàn bình quaân cuûa doanh nghieäp, qua ñoù taùc ñoäng ñeán giaù trò cuûa doanh nghieäp. •Chi phí söû duïng voán cuûa döï aùn cuï theå laø suaát chieát khaáu ñöôïc duøng khi ruûi ro cuûa döï aùn khaùc bieät vôùi ruûi ro cuûa doanh nghieäp. 4 TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Δr Chi phí voán cuûa döï aùn caù theå = r + Δr + P0 I0 • Do tính khoâng chaéc chaén cuûa doøng tieàn moät döï aùn tieàm naêng, do ñoù khoâng bieát Δr. • Moät döï aùn coù ruûi ro ( Δr >0), caàn coäng theâm moät phí ruûi ro vaøo WACC vaø ngöôïc laïi. • Thöôøng döïa treân tröïc giaùc vaø kinh nghieäm hôn laø treân caùc phöông phaùp thoáng keâ chính thöùc. 5 TOÅNG QUAN VEÀ CHI PHÍ SÖÛ DUÏNG VOÁN Khaùi nieäm cô baûn • Chi phí söû duïng voán ñöôïc ño löôøng taïi moät thôøi ñieåm xaùc ñònh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.