tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Kế hoạch tài chính" cung cấp cho người học kiến thức: Kế hoạch tài chính là gì? Ba yêu cầu để việc lập kế hoạch có hiệu quả, các mô hình kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 8 KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH 1 KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH LAØ GÌ? Keá hoaïch taøi chính laø moät quaù trình goàm: ¾ Phaân tích caùc giaûi phaùp ñaàu tö vaø taøi trôï maø doanh nghieäp coù theå löïa choïn. ¾ Döï kieán caùc keát quaû töông lai cuûa caùc quyeát ñònh hieän taïi . ¾ Quyeát ñònh neân choïn giaûi phaùp naøo. ¾ Ño löôøng thaønh quaû ñaït ñöôïc sau naøy so vôùi caùc muïc tieâu ñeà ra trong keá hoaïch taøi chính. 2 KEÁ HOAÏCH TAØI CHÍNH LAØ GÌ? Keá hoaïch taøi chính bao goàm: ¾ Keá hoaïch taøi chính taäp trung ¾ Keá hoaïch taøi trôï ¾ Keá hoaïch taøi chính khoâng phaûi chæ laø döï baùo ¾ Nhöõng noäi dung cuûa moät keá hoaïch taøi chính hoaøn taát 3 1 a- Keá Hoaïch Taøi Chính Taäp Trung Moät keá hoaïch taêng tröôûng trong “tröôøng hôïp toát nhaát” ñoøi hoûi ñaàu tö voán lôùn Moät keá hoaïch “taêng tröôûng bình thöôøng” doanh nghieäp seõ phaùt trieån cuøng vôùi thò tröôøng nhöng khoâng laøm caùc ñoái thuû caïnh tranh thieät haïi ñaùng keå. Moät keá hoaïch haïn cheá chi tieâu nhaèm toái thieåu hoùa caùc chi phí voán caàn thieát. Ñaây laø keá hoaïch cho thôøi kyø kinh teá khoù khaên. 4 b- Keá Hoaïch Taøi Trôï Haàu heát caùc keá hoaïch ñeàu chöùa moät toùm löôïc cuûa vieäc taøi trôï döï kieán ñaàu tö vaøo nhaø maùy, thieát bò, voán löu ñoäng vaø phaàn traû laõi vay. Moät vaøi doanh nghieäp phaûi baän taâm veà vieäc taêng voán nhieàu hôn caùc doanh nghieäp khaùc. Caùc doanh nghieäp phaûi taêng voán baèng caùch baùn caùc chöùng khoaùn, neân baùn loaïi chöùng khoaùn naøo vaø baùn luùc naøo. 5 c - Keá Hoaïch Taøi Chính Khoâng Phaûi Chæ Laø Döï Baùo Döï baùo haàu nhö chæ taäp trung vaøo vieãn caûnh trong töông lai. Hoaïch ñònh taøi chính quan taâm ñeán: ¾ Nhöõng söï vieäc khoâng chaéc xaûy ra ¾ Nhöõng vieäc chaéc chaén seõ xaûy ra. Hoaïch ñònh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.