tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số thanh toán, tỷ số hoạt động, tỷ số đòn bẩy tài chính, tỷ số sinh lợi, tỷ số giá trị thị trường, phương pháp đánh giá các tỷ số tài chính, một số vấn đề gặp phải khi phân tích báo cáo tài chính. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ĐH Kinh tế CHUYEÂN ÑEÀ: PHAÂN TÍCH TAØI CHÍNH 1 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN TAØI SAÛN 2002 2001 1. Voán baèng tieàn 2. Ñaàu tö taøi chính ngaén haïn 3. Caùc khoaûn phaûi thu 4. Haøng toàn kho z TAØI SAÛN LÖU ÑOÄNG 5. Taøi saûn coá ñònh z TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH 6. TOÅNG TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN 7. Caùc khoaûn phaûi traû 8. Vay ngaén haïn ngaân haøng 9. Nôï daøi haïn ñeán haïn traû 10. Nôï ngaén haïn khaùc Toång Nôï ngaén haïn 11. Nôï daøi haïn TOÅNG NÔÏ 12. Voán coå phaàn TOÅNG NGUOÀN VOÁN 2 BAÛNG BAÙO CAÙO THU NHAÄP KHOAÛN MUÏC 2002 thu thuaàn voán baùn haøng goäp phí hoaït ñoäng Chi phí baùn haøng Chi phí quaûn lyù boä chi phí hoaït ñoäng tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) vay tröôùc thueá thu nhaäp doanh nghieäp (40%) roøng töùc coå phaàn öu ñaõi nhaäp coå phaàn thöôøng nhuaän giöõ laïi löôïng coå phaàn thöôøng (ngaøn coå phaàn) thò tröôøng moãi coå phaàn 20 soå saùch moãi coå phaàn 26,44 nhaäp moãi coå phaàn (EPS) 1,704 töùc moãi coå phaàn 0,68 3 1 CAÙC TYÛ SOÁ TAØI CHÍNH z Tyû soá thanh toaùn ño löôøng khaû naêng thanh toaùn cuûa coâng ty. z Tyû soá hoaït ñoäng ño löôøng möùc ñoä hoaït ñoäng lieân quan ñeán taøi saûn cuûa coâng ty. z Tyû soá ñoøn baåy cho thaáy vieäc söû duïng nôï cuûa coâng ty coù aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh. z Tyû soá sinh lôïi bieåu hieän khaû naêng taïo laõi cuûa taøi saûn vaø voán chuû sôû höõu. z Tyû soá giaù trò thò .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.