tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Rủi ro và tỷ suất sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Harry Markowitz và sự ra đời của lý thuyết danh mục, cân bằng thị trường, mối quan hệ giữa rủi ro và tỷ suất sinh lợi (CAPM), lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch. nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 5 RUÛI RO VAØ TYÛ SUAÁT SINH LÔÏI 1 CHÖÔNG 5 Trong chöông naøy seõ trình baøy caùc noäi dung sau : Harry Markowitz vaø söï ra ñôøi cuûa lyù thuyeát danh muïc Caân baèng thò tröôøng Moái quan heä giöõa ruûi ro vaø tyû suaát sinh lôïi (CAPM) Lyù thuyeát ñònh giaù kinh doanh cheânh leäch 2 HARRY MARKOWITZ VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA LYÙ THUYEÁT DANH MUÏC Vaøo naêm 1952, Markowitz ñaõ ruùt ra nhaän ñònh chung veà ña daïng hoùa danh muïc ñaàu tö. OÂng ñaõ chæ ra caùch löïa choïn caùc coå phaàn khoâng di chuyeån cuøng chieàu vôùi nhau coù theå laøm giaûm ñoä leäch chuaån tyû suaát sinh lôïi nhö theá naøo. Markowitz coøn phaùt trieån caùc nguyeân lyù cô baûn veà xaây döïng danh muïc. Nhöõng nguyeân lyù naøy laø neàn taûng cho haàu heát nhöõng gì maø caùc nhaø kinh teá thaûo luaän veà moái quan heä giöõa ruûi ro vaø tyû suaát sinh lôïi. 3 1 HARRY MARKOWITZ VAØ SÖÏ RA ÑÔØI CUÛA LYÙ THUYEÁT DANH MUÏC Phaân phoái chuaån coù theå ñöôïc ñònh nghóa hoaøn toaøn baèng hai ñaïi löôïng: ¾ Tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi ¾ Phöông sai vaø ñoä leäch chuaån. Neáu tyû suaát sinh lôïi coù phaân phoái chuaån thì nhaø ñaàu tö chæ caàn xem xeùt hai ñaïi löôïng treân. 4 HARRY MARKOWITZ VAØ SÖÏ RA Hình I CUÛ Söï A LYÙ thay ñoåi THUYEÁ T yDANH giaù haøng ngaø cuûa IBMMUÏ laø xaáC p xæ phaân phoái chuaån Taàn suaát, soá ngaøy 60 50 40 30 20 10 0 -3 +3 Thay ñoåi giaù haøng ngaøy, % 5 Keát hôïp caùc coå phaàn vaøo danh muïc ñaàu tö Ta haõy xem xeùt coù neân ñaàu tö vaøo coå phaàn cuûa Bristol Myers hoaëc Ford Motor hay khoâng? Neáu: ¾ Tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi cuûa Ford laø 16% vaø Bristol laø 12%. ¾ Ñoä leäch chuaån tyû suaát sinh lôïi cuûa Bristol laø 10% vaø cuûa Ford laø 20%. Ford ñöa ra tyû suaát sinh lôïi cao hôn nhöng ruûi ro nhieàu

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.