tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 4: Rủi ro" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa rủi ro và tỷ suất sinh lợi, các phương pháp đo lường rủi ro, giới thiệu hệ số beta, cách tính toán rủi ro danh mục, phân tích các chứng khoán riêng lẻ tác động thế nào đến rủi ro danh mục. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 4 RUÛI RO 1 CHÖÔNG 4 : RUÛI RO z Trong chöông naøy seõ trình baøy caùc noäi dung sau : 9 Ñònh nghóa ruûi ro vaø tyû suaát sinh lôïi. 9 Caùc phöông phaùp ño löôøng ruûi ro. 9 Giôùi thieäu heä soá beta. 9 Caùch tính toaùn ruûi ro danh muïc 9 Phaân tích caùc chöùng khoaùn rieâng leû taùc ñoäng theá naøo ñeán ruûi ro danh muïc. 2 Tyû suaát sinh lôïi Tyû suaát sinh lôïi cuûa moät chöùng khoaùn ñöôïc ño löôøng nhö laø toång caùc khoaûn thu nhaäp hoaëc loã cuûa chuû sôû höõu trong moät thôøi kyø. Pt - P0 + Ct r= P0 rt : Tyû suaát sinh lôïi mong ñôïi trong suoát kyø t Pt: Giaù cuûa chöùng khoaùn trong kyø t P0 : Giaù cuûa chöùng khoaùn trong kyø 0 Ct : Löu löôïng tieàn maët nhaän ñöôïc cuûa chöùng khoaùn töø t0 ñeán t1 3 1 ÑO LÖÔØNG RUÛI RO DANH MUÏC Phaân tích ñoä nhaïy Laø moät phöông phaùp ñaùnh giaù ruûi ro baèng caùch döï ñoaùn tyû suaát sinh lôïi trong tröôøng hôïp xaáu nhaát; tröôøng hôïp mong ñôïi (coù khaû naêng xaûy ra nhaát) vaø tröôøng hôïp toát nhaát cho moät chöùng khoaùn. Trong tröôøng hôïp naøy, ruûi ro cuûa moät chöùng khoaùn coù theå ñöôïc ño bôûi “khoaûng caùch”. Khoaûng caùch caøng lôùn, ruûi ro caøng cao. 4 Phaân tích ñoä nhaïy Baûng 4-1 Chöùng Chöùng khoaùn A khoaùn B Ñaàu tö ban ñaàu Tyû suaát sinh lôïi Xaáu nhaát 13% 7% Bình thöôøng 15% 15% Toát nhaát 17% 23% Khoaûng caùch 4% 16% 5 Phaân phoái xaùc suaát Phaân phoái xaùc suaát laø moät moâ hình lieân keát xaùc suaát vaø tyû suaát sinh lôïi cuûa caùc tình huoáng Xaùc suaát Xaùc suaát 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 13 15 17 7 15 23 Tyû suaát sinh lôïi (% ) Tyû suaát sinh lôïi (%) 6 2 Phaân phoái xaùc suaát Moät phaân phoái xaùc suaát lieân tuïc daïng hình chuoâng, coøn goïi laø phaân phoái chuaån 7 . ÑO LÖÔØNG RUÛI RO DANH MUÏC .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.