tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Định giá cổ phần thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các cổ phần của các công ty cổ phần đại chúng được giao dịch như thế nào? Các cổ phiếu thường được định giá như thế nào? Mối quan hệ giữa giá trị cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phần thường- EPS, xác định giá trị doanh nghiệp bằng mô hình DCF. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Kinh tế CHÖÔNG 3 ÑÒNH GIAÙ COÅ PHAÀN THÖÔØNG 1 CAÙC COÅ PHAÀN CUÛA CAÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÏI CHUÙNG ÑÖÔÏC GIAO DÒCH NHÖ THEÁ NAØO ? CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO? 2 MOÁI QUAN HEÄ GIÖÕA GIAÙ TRÒ COÅ PHIEÁU VAØ THU NHAÄP TREÂN MOÃI COÅ PHAÀN THÖÔØNG – EPS XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ DOANH NGHIEÄP BAÈNG MOÂ HÌNH DCF 3 1 CAÙC COÅ PHAÀN CUÛA CAÙC COÂNG TY COÅ PHAÀN ÑAÏI CHUÙNG ÑÖÔÏC GIAO DÒCH NHÖ THEÁ NAØO ? Vieäc phaùt haønh caùc coå phaàn môùi ñeå gia taêng voán ñöôïc dieãn ra treân Thò tröôøng sô caáp ( Primary market) Thò tröôøng giao dòch caùc coå phaàn ñang löu haønh ñöôïc goïi laø thò tröôøng thöù caáp ( Secondary maket). Vieäc giao dòch coå phaàn töï thaân noù khoâng laøm gia taêng theâm voán môùi cho coâng ty nhöng laøm taêng tính thanh khoaûn cho caùc chöùng khoaùn 4 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO? Söû duïng moâ hình DCF (The Discounted Cash Flow) ñeå tính hieän giaù coå phaàn töông töï nhö tính hieän giaù cuûa baát kyø moät taøi saûn naøo khaùc. PV (giaù coå phaàn) = PV ( caùc thu nhaäp coå töùc mong ñôïi trong töông lai) 5 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO? Giaù trò coå phaàn ôû thôøi ñieåm hieän taïi Caùc coå ñoâng ñang naém giöõ caùc coå phaàn thöôøng seõ nhaän ñöôïc thu nhaäp döôùi hai hình thöùc : 1. Coå töùc 2. Cheânh leäch giaù coå phaàn. 6 2 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO? Goïi r laø tyû suaát sinh lôïi DIV1 + P1 − P0 DIV1 P1 − P0 r= = + P0 P0 P0 7 CAÙC COÅ PHIEÁU THÖÔØNG ÑÖÔÏC ÑÒNH GIAÙ NHÖ THEÁ NAØO? Xaùc ñònh giaù trò coå phaàn vaøo nhöõng naêm sau ñoù ra sao ? Giaù trò cuûa coå phaàn trong töông lai seõ khoâng deã daøng ñöôïc döï ñoaùn tröïc tieáp. Nhöng chuùng ta coù theå xaùc ñònh moät caùch giaùn tieáp vaø

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.