tailieunhanh - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Bản chất tài chính doanh nghiệp" cug cấp cho người học các kiến thức: Công ty cổ phần là gì, vai trò của nhà quản trị tài chính, nhà quản trị tài chính, sự phân định giữa quyền sở hữu và quyền quản lý, thị trường tài chính. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - ĐH Kinh tế Chöông 1 BAÛN CHAÁT TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP 1 BAÛN CHAÁT TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Caùc nhaø quaûn trò taøi chính cuûa moät doanh nghieäp luoân phaûi ñoái maët vôùi 3 caâu hoûi quan troïng, ñoù laø: Trong raát nhieàu caùc cô hoäi ñaàu tö thì doanh nghieäp seõ phaûi ñöa ra quyeát ñònh löïa choïn cô hoäi ñaàu tö naøo? Doanh nghieäp neân duøng nhöõng nguoàn taøi trôï naøo ñeå taøi trôï cho nhu caàu voán ñaàu tö ñaõ ñöôïc hoaïch ñònh ñoù? Doanh nghieäp neân thöïc hieän chính saùch coå töùc nhö theá naøo? 2 BAÛN CHAÁT TAØI CHÍNH DOANH NGHIEÄP Caâu hoûi thöù nhaát lieân quan ñeán vieäc chi tieâu tieàn . Caâu hoûi thöù hai lieân quan ñeán vieäc tìm caùch laøm gia taêng tieàn hay laøm gia taêng giaù trò doanh nghieäp. Caâu hoûi thöù ba lieân quan ñeán söï keát hôïp quyeát ñònh 1 vaø 2 3 1 COÂNG TY COÅ PHAÀN LAØ GÌ ? Coâng ty coå phaàn noäi boä (The private corporation). Thöôøng laø moät coâng ty coå phaàn môùi ñöôïc thaønh laäp vaø caùc coå phieáu cuûa noù chæ ñöôïc naém giöõ bôûi moät nhoùm nhoû caùc nhaø ñaàu tö. Caùc coå phieáu cuûa coâng ty coå phaàn noäi boä khoâng ñöôïc mua baùn giao dòch roäng raõi trong coâng chuùng. 4 COÂNG TY COÅ PHAÀN LAØ GÌ ? Coâng ty coå phaàn ñaïi chuùng ( The public corporation). Laø khi coâng ty coå phaàn noäi boä baét ñaàu taêng tröôûng vaø nhöõng coå phieáu cuûa noù ñöôïc giao dòch mua baùn roäng raõi treân thò tröôøng. Haàu heát caùc coâng ty noåi tieáng treân theá giôùi vaø caùc coâng ty lôùn ñeàu laø nhöõng coâng ty coå phaàn ñaïi chuùng. 5 COÂNG TY COÅ PHAÀN LAØ GÌ ? Coâng ty coå phaàn coù khaû naêng thu huùt raát nhieàu caùc nhaø ñaàu tö. Coå ñoâng laø nhöõng ngöôøi ñang naém quyeàn sôû höõu CTCP nhöng thay vì tham gia quaûn lyù tröïc tieáp thì nhöõng coå ñoâng naøy seõ boû phieáu ñeå löïa choïn moät hoäi ñoàng quaûn trò 6 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.