tailieunhanh - Ôn thi Toán đại số tổ hợp_Chương 2

Tham khảo tài liệu 'ôn thi toán đại số tổ hợp_chương 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | tuoitre ------anỉlite _. ĐẠI SO TO HỢP Chương II HOẠN VỊ 1. Giai thừa Với sô nguyên dương n ta định nghĩa n giai thừa kí hiệu n là tích các sô nguyên liên tiệp tư 1 đên n. n . n - 2 n - 1 n. Vì tiện lơi ngươi ta qui ươc 0 1. Từ định nghĩa ta cô z z n z n n - 1 . n - r 1 - va n - 1 n n Ví dụ a 5 120 b -lị 3024 5 c 3 4 4 24 d n 2 n 2 n 1 n n - 1 n - 2 . n - 3 2. Hoan vị Cô n vật khac nhau sap vaô n chô khac nhau. Môi cach sap đươc gôi la 1 hoan vị cua n phan tư. Thêô qui tac nhan chô thư nhất cô n cach sap dô cô n vạt chô thư nhì cô n - 1 cach sap dô côn n - 1 vạt chô thứ ba cô n - 2 cach sap dô côn n - 2 vạt . chô thư n cô 1 cach sap dô côn 1 vạt . Vây sô hôan vị cua n phan tư kí hiêu Pn la Pn n n - 1 n - 2 . X 1 n Ví dụ 1. Tư 3 chữ sô 1 2 3 cô thê taô đươc baô nhiêu sô gôm 3 chư sô khac nhau Giải Mỗi sô gom 3 chữ sô khác nhau tạo ra từ 1 2 3 là một hoán vị cua 3 phần tử. Vậy cô P3 3 6 sô . các sô đô lá 123 132 213 231 312 321 Ví dụ 2. Trông môt lơp học tháy giáô phát phiếu thám dô yêu cáu học sinh ghi thứ tự 3 môn Tôán Ly Hôá đáng hôc thêô mức đô yêu thích giám dán. Hôi cô báô nhiêu cách ghi khác nháu Giai Đáy lá hôán vị củá 3 phán tử. Váy cô P3 3 6 cách khi đô cô 6 cách ghi lá T L H T H L L T H L H T H T L H L T . Ví dụ 3. Cô 2 sách tôán khác nháu 3 sách ly khác nháu vá 4 sách hôá khác nháu. Cán sáp xếp các sách thánh môt háng sáô chô các sách cung môn đừng kê nháu. Hôi cô báô nhiêu cách sáp Giai Trừớc tiên tá sáp thêô môn thì cô P3 3 6 cách. Tiếp đên các sách từng môn đôi chô chô nháu tôán cô P2 2 2 cách ly cô P3 3 6 cách hôá cô P4 4 24 cách. Váy thêô qui tác nhán cô 6 X 2 X 6 X 24 1728 cách. Bai 18. Giái phừơng trình x - x - 1 1 _ . 3- vơi x e x 1 6 Giải x - x -1 1 x 1 6 6 x - x - 1 x 1 6 x x - 1 - x - 1 x 1 6 x - 1 x - 1 x 1 x x - 1 6 x - 1 x x 1 x2 - 5x 6 0 x 2 _ x 3 Nhán dô x e . Bải 19. Giái bất phừơng trình p 4 Pn-Pn 2 Pn-1 Điêu kiên n 1 n e . Ta có n 4 15 n n 2 n - 1 n 4 n 3 n 2 15 n n - 1 n 2 n -1 n 4 n 3 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.