tailieunhanh - Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đỗ Xuân Thủy

Tài liệu cung cấp các kiến thức và các dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức môn Toán lớp 7 trong học kì 2. tài liệu để nắm chi tiết nội dung. | Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 7 - Đỗ Xuân Thủy Trêng THCS §«ng Ph¬ng Yªn §Ò c¬ng «n tËp m«n to¸n 7, häc k× 2 §Ò c¬ng «n tËp häc k× II m«n h×nh häc PhÇn I: Lý thuyÕt C©u 1: Nªu c¸c trêng hîp b»ng nhau cña tam gi¸c? VÏ h×nh minh ho¹? C©u 2: Nªu ®Þnh lÝ Pitago (§Þnh lý thuËn, ®Þnh lý ®¶o) ¸p dông tÝnh: Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AB = 8, BC = 10 cm. TÝnh AC. C©u 3: Nªu ®Þnh nghÜ, tÝnh chÊt tam gi¸c c©n, tam gi¸c ®Òu. Nªu c¸c c¸ch chøng minh mét tam gi¸c lµ tam gi¸c c©n, tam gi¸c ®Òu? C©u 4: Nªu ®Þnh lý vÒ quan hÖ gi÷a ®êng xiªn vµ ®êng vu«ng gãc, ®êng xiªn vµ h×nh chiÕu. C©u 5: Nªu bÊt ®¼ng thøc tam gi¸c. C©u 6: Nªu tÝnh chÊt vÒ ba ®êng trung tuyÕn, ba ®êng ph©n gi¸c, ba ®êng cao, ba ®- êng trung trùc cña tam gi¸c. PhÇn II: Bµi tËp Bµi 1: Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A cã BF lµ ®êng ph©n gi¸c cña gãc B, H lµ h×nh chiÕu cña C trªn BF. Trªn tia ®èi cña tia HB lÊy ®iÓm E sao cho HE = HF, K lµ h×nh chiÕu cña F trªn BC. Chøng minh r»ng: a) ∆ CFE c©n, AK//HC; b) So s¸nh FA vµ FC; c) ∆ EBC vu«ng; d) c¸c ®êng th¼ng CH, FK vµ AB ®ång quy. Bµi 2: Cho ∆ ABC vu«ng t¹i A (AB < AC) I lµ trung ®iÓm cña BC, ®êng trung trùc cña BC c¾t AC t¹i E, D thuéc tia ®èi cña AC sao cho AD = AE. Nèi BE. CMR a) ∠ BDE = 2 ∠ ACB; b) BD giao víi AI t¹i M chøng minh r»ng MD = AD, MB = AC c) DE < BC; d) Gäi EI giao víi BA t¹i K, cmr: BE ⊥ KC; e) T×m ®iÒu kiÖn cña ∆ ABC ®Ó AI ⊥ BE Bµi 3: Cho ∆ ABC trung tuyÕn BE vµ CD. I thuéc tia ®èi cña tia EB sao cho EI =BE, K thuéc tia ®èi cña tia DC sao cho DC = DK. a) Chøng minh r»ng: A lµ trung ®iÓm cña KI; b) BK giao víi CI t¹i F, cmr: BI, CK vµ FI ®ång quy. 1 c) Gäi giao ®iÓm cña FA vµ BC lµ P, cmr: GP = GI. 4 Bµi 4: Cho ∠ xOy = 1v, lÊy A∈Ox, B ∈Oy. VÏ ∆ ABC vu«ng c©n t¹i B, kÎ CH ⊥ Oy. a) Chøng minh r»ng: OA + HC = OH; b) Gäi M lµ trung ®iÓm cña AC, cmr: ∆ OMA = ∆ HBM; c) Cmr: ∆ OMH vu«ng c©n, Om lµ tia ph©n gi¸c cña ∠ xOy; Bµi 5: Cho ∆ ABC c©n cã ∠ A>900,hai ®iÓm B vµ E ∈BC sao cho BD = DE =

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.