tailieunhanh - Đặt van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng điều trị glôcôm thứ phát do hội chứng nội mô mống mắt giác mạc (ICE)

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật đặt van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng điều trị glôcôm thứ phát do hội chứng ICE trên người Việt Nam, nghiên cứu tiến hành mô tả lâm sàng. Van dẫn lưu Ahmed dạng S2 được sử dụng để điều trị các mắt bị hội chứng ICE có tăng nhãn áp. Kết quả phẫu thuật được thực hiện trên 8 mắt bị ICE có tăng nhãn áp. Nhãn áp điều chỉnh trên 100% trường hợp (2 trường hợp cần dùng thuốc bổ sung). | NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏ C Ñaët van daãn löu thuûy dòch tieàn phoøng ñieàu trò gloâcoâm thöù phaùt do hoäi chöùng noäi moâ moáng maé t giaùc maïc (ICE) Bùi Thị Vân Anh*, Vũ Thị Thái* TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả bước đầu phẫu thuật đặt van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng điều trị glôcôm thứ phát do hội chứng ICE trên người Việt Nam. Đối tượng và phương pháp: mô tả lâm sàng. Van dẫn lưu Ahmed dạng S2 được sử dụng để điều trị các mắt bị hội chứng ICE có tăng nhãn áp. Kết quả: phẫu thuật được thực hiện trên 8 mắt bị ICE có tăng nhãn áp. Nhãn áp điều chỉnh trên 100% trường hợp (2 trường hợp cần dùng thuốc bổ sung). Tỷ lệ giác mạc bị phù, loạn dưỡng giác mạc cao (5/8) do nhiều nguyên nhân (tiến triển bệnh tiếp tục, do nhãn áp tăng trước phẫu thuật, do biến chứng của phẫu thuật). Kỹ thuật xử trí kết mạc ảnh hưởng tới kết quả của phẫu thuật. Kết luận: phẫu thuật đặt van dẫn lưu thủy dịch tiền phòng là phương pháp hạ nhãn áp có hiệu quả trong điều trị glôcôm thứ phát do hội chứng ICE. Từ khoá: hội chứng nội mô mống mắt giác mạc (ICE), van dẫn lưu thuỷ dịch tiền phòng. I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Hoäi chöùng noäi moâ moáng maét giaùc maïc (Iridocorneal endothelial syndrome–ICE) laø hoäi chöùng hieám gaëp trong nhaõn khoa nhöng thöôøng gaây neân nhöõng toån thöông naëng neà daãn ñeán muø loøa vaø ñau nhöùc cho ngöôøi beänh. Hoäi chöùng tieán trieån aâm æ vaø thöôøng chæ ñöôïc phaùt hieän muoän khi ñaõ coù caùc bieåu hieän raát roõ reät treân laâm saøng. Do chöa xaùc ñònh ñöôïc chính xaùc nguyeân nhaân gaây beänh neân vieäc ñieàu trò hoäi chöùng ICE chuû yeáu nhaèm giaûi quyeát caùc haäu quaû do tieán trieån cuûa beänh. Phaãu thuaät caét beø cuûng giaùc maïc- löïa choïn ñaàu tieân ñöôïc caùc baùc só nhaõn khoa söû duïng ñeå ñieàu chænh nhaõn aùp trong hoäi chöùng ICE. Tuy nhieân, phöông phaùp naøy cuõng chæ coù hieäu quaû trong thôøi gian raát ngaén do maøng teá baøo baát thöôøng phaùt trieån gaây bít laáp mieäng trong loã doø. Baét ñaàu töø nhöõng naêm 80 cuûa * Bệnh viện Mắt Trung

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.