tailieunhanh - Đánh giá chức năng thị giác sau một năm điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non bằng laser quang đông

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá chức năng thị giác sau một năm điều trị bệnh võng mạc trẻ sinh non bằng laser quang đông tại Bệnh viện Mắt TP. HCM. Đề tài nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng, tiến cứu trên các trẻ có bệnh võng mạc trẻ sinh non được điều trị laser quang động từ tháng 5-2007 đến tháng 4-2008. Sau 1 năm điều trị laser quang đông kết quả được đánh giá gồm: Thị lực đo bằng bảng thị lực Teller và cấu trúc võng mạc soi bằng đèn soi đáy mắt gián tiếp. | NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏ C Ñaùnh giaù chöùc naêng thò giaùc sau moät naêm ñieàu trò beänh voõng maïc treû sinh non baèng laser quang ñoâng Traàn Thò Phöông Thu*, Voõ Nguyeân Uyeân Thaûo** TOÙM TAÉT Muïc tieâu: ñaùnh giaù chöùc naêng thò giaùc sau moät naêm ñieàu trò beänh voõng maïc treû sinh non baèng laser quang ñoâng taïi Beänh vieän Maét TP. HCM. Phöông phaùp: nghieân cöùu can thieäp laâm saøng khoâng ñoái chöùng, tieán cöùu treân caùc treû coù beänh voõng maïc treû sinh non ñöôïc ñieàu trò laser quang ñoâng töø thaùng 5-2007 ñeán thaùng 4-2008. Sau 1 naêm ñieàu trò laser quang ñoâng keát quaû ñöôïc ñaùnh giaù goàm: thò löïc ño baèng baûng thò löïc Teller vaø caáu truùc voõng maïc soi baèng ñeøn soi ñaùy maét giaùn tieáp. Keát quaû: nghieân cöùu ñöôïc tieán haønh treân 128 maét cuûa 64 beänh nhi (35 nam vaø 29 nöõ) vôùi tuoåi thai trung bình luùc sinh laø 29,08±1,73 tuaàn (töø 26 ñeán 33 tuaàn), caân naëng trung bình luùc sinh laø 1331,25 ± 228,91 gam (töø 850 ñeán 1950 gam). Sau 1 naêm ñieàu trò laser quang ñoâng, thò löïc toát ñaït ñöôïc 85,2%, caùc bieán chöùng goàm: taät khuùc xaï, caän thò 83,3%, vieãn thò 16,7%, baát ñoàng khuùc xaï 31,7%, laùc: 4,7%, nhöôïc thò: 9,2%, rung giaät nhaõn caàu: 9,4%. Keát quaû caáu truùc voõng maïc toát laø 89,8%, caùc bieán chöùng: dính moáng 17,2%, bong voõng maïc toaøn boä 3,9%, khoâng coù maét naøo bò gloâcoâm. Keát luaän: keát quaû thò löïc sau 1 naêm ñieàu trò laser quang ñoâng beänh voõng maïc treû sinh non ñaït raát khaû quan chöùng toû hieäu quaû cuûa vieäc ñieàu trò ñaõ haïn cheá tæ leä muø loøa ñoàng thôøi ñaët ra vieäc caàn thieát khaùm vaø theo doõi trong naêm ñaàu tieân nhaèm phaùt hieän sôùm vaø ñieàu chænh taät khuùc xaï cuõng nhö caùc bieán chöùng khaùc veà chöùc naêng thò giaùc. Töø khoaù: beänh voõng maïc treû sinh non, laser quang ñoâng. I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ II. ÑOÁI TÖÔÏNG VAØ PHÖÔNG PHAÙP Beänh voõng maïc treû sinh non (BVMTSN) laø beänh taêng sinh maïch maùu voõng maïc baát thöôøng ôû treû sinh thieáu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    48    0    21-01-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.