tailieunhanh - Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị sụp mí tái phát

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu đặc điểm lâm sàng SMTP và kết quả điều trị. Tác giả thiết kế nghiên cứu can thiệp lâm sàng tiến cứu. 36 bệnh nhân (37 mắt) sụp mi tái phát (SMTP) được phẫu thuật từ tháng 01/2006 đến tháng 6/2008 tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Mất SMTP có chức năng cơ nâng mi trên 25 mm được phẫu thuật cắt ngắn cơ nâng mi trên (CNCNMT), chức năng cơ nâng mi trên dưới 5mm được phẫu thuật treo mi trên vào cơ trản (TMTVCT) bằng dây silicon. | NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏ C Nghieân cöùu ñaëc ñieåm laâm saøng vaø keát quaû ñieàu trò suïp mi taùi phaùt Traàn An*, Nguyeãn Vaên My** TOÙM TAÉT Muïc tieâu: nghieân cöùu ñaëc ñieåm laâm saøng SMTP vaø keát quaû ñieàu trò. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp: thieát keá nghieân cöùu can thieäp laâm saøng tieán cöùu. 36 beänh nhaân (37 maét) suïp mi taùi phaùt (SMTP) ñöôïc phaãu thuaät töø thaùng 01/2006 ñeán thaùng 6/2008 taïi Beänh vieän Maét Trung öông. Maét SMTP coù chöùc naêng cô naâng mi treân ³ 5 mm ñöôïc phaãu thuaät caét ngaén cô naâng mi treân (CNCNMT), chöùc naêng cô naâng mi treân 3mm; chænh non > 3mm. + Bieán daïng bôø mi. + Thò löïc giaûm do vieâm giaùc maïc vì hôû mi. III. KEÁT QUAÛ, BAØN LUAÄN 1. Ñaëc ñieåm laâm saøng . Phaân boá beänh nhaân Baûng 1. Phaân boá beänh nhaân theo tuoåi Tu S BN T l 25 2 5 21 8 36 5,6 13,9 58,3 22,2 100 s T - Theo tuoåi: tuoåi nhoû nhaát: 7; tuoåi lôùn nhaát: 50. Nhoùm BN tuoåi 16-25: 58,3%. - Theo giôùi: nam 38,9%; nöõ 61,1%. Chuùng toâi cho raèng: tuoåi nhoû nhaát phuï thuoäc vaøo tuoåi ñöôïc can thieäp SM laàn ñaàu; tuoåi lôùn nhaát, nhoùm BN 16-25 ñoâng nhaát vaø tæ leä SMTP theo giôùi phuï thuoäc vaøo nhu caàu thaåm myõ cuûa ngöôøi beänh trong quaàn theå nghieân cöùu. . Nguyeân nhaân, hình thaùi SM -Nguyeân nhaân: Baûng 2. Phaân loaïi SMTP theo nguyeân nhaân ban ñaàu SMTP 24 B sinh M ph T s S BN 34 02 36 T l (%) 94,4 5,6 100 Nhaõn khoa Vieät Nam (Söë 16-01/2010) NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏ C Tæ leä naøy khaùc bieät xa vôùi SM noùi chung: SMBS 75%; SMMP 25%. Ñieàu naøy chöùng toû SMBS ñeán moå SMTP nhieàu hôn haún SMMP. -Hình thaùi SM moät maét vaø hai maét: Baûng 3. SMTP moät maét vaø SMTP hai maét SMTP 35 01 36 97,2 2,8 100 SMTP hình thaùi moät maét chieám ña soá (97,2%). -Möùc ñoä SMTP: Baûng 4. Möùc ñoä SMTP Toång soá Trung bình Toång soá maét Tæ leä % 9 28 37 24,3 75,7 100 SMTP möùc ñoä naëng chieám ña soá. Ñieàu naøy chöùng toû raèng beänh nhaân SMTP thöôøng chæ ñi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.