tailieunhanh - Nghiên cứu phẫu thuật cắt bè củng giác mạc có ghép màng ối điều trị tăng nhãn áp tái phát sau mổ GIôcôm

Đề tài được tiến hành với mục tiêu nhằm đánh giá kết quả của phẫu thuật cắt bè củng giác mạc có ghép màng ối và nhận xét đặc điểm kỹ thuật này. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 34 mắt glôcôm đã PT cắt bè CGM thất bại có sẹo xo xấu. Nghiên cứu mô tả lâm sàng tiến cửu không đối chứng. Kết quả: Nhãn áp (NA) trung bình hạ từ 31,79 + 6,395 mmHg (trước mổ) xuống 16,21 + 2,382 mmHg (sau mổ). Mức hạ NA trung bình từ 15,05 mmHg (47,3%) đến 19,64 mmHg (61,8%). Số loại thuốc tra hạ NA trung bình giảm từ 1,18 trước PT xuống 0,45 sau PT. Thị lực (TL) sau PT ổn định hoặc tăng hơn trước. | NGHIEÂN CÖÙU KHOA HOÏ C Nghieân cöùu phaãu thuaät caét beø cuûng giaùc maïc coù gheùp maøng oái ñieàu trò taêng nhaõn aùp taùi phaùt sau moå Gloâcoâm Traàn Thanh Thuûy*, Vuõ Thò Thaùi** TÓM TẮT Söï thaát baïi cuûa phaãu thuaät (PT) caét beø cuûng giaùc maïc (CGM) chuû yeáu do taêng sinh xô sau moå. Maøng oái ngöôøi coù ñaëc tính öùc cheá taïo xô. Nhieàu baèng chöùng khoa hoïc khaúng ñònh maøng oái coù taùc duïng trong PT loã roø. Muïc tieâu: ñaùnh giaù keát quaû cuûa phaãu thuaät caét beø cuûng giaùc maïc coù gheùp maøng oái vaø nhaän xeùt ñaëc ñieåm kyõ thuaät naøy. Ñoái töôïng vaø phöông phaùp nghieân cöùu: 34 maét gloâcoâm ñaõ PT caét beø CGM thaát baïi coù seïo xô xaáu. Nghieân cöùu moâ taû laâm saøng tieán cöùu khoâng ñoái chöùng. Keát quaû: nhaõn aùp (NA) trung bình haï töø 31,79 ± 6,395 mmHg (tröôùc moå) xuoáng 16,21 ± 2,382 mmHg (sau moå). Möùc haï NA trung bình töø 15,05 mmHg (47,3%) ñeán 19,64 mmHg (61,8%). Soá loaïi thuoác tra haï NA trung bình giaûm töø 1,18 tröôùc PT xuoáng 0,45 sau PT. Thò löïc (TL) sau PT oån ñònh hoaëc taêng hôn tröôùc. Thôøi ñieåm cuoái cuøng theo doõi, seïo boïng toát chieám 27,3%; seïo khaù laø 72,7%; khoâng coù seïo xaáu. Bieán chöùng trong vaø sau moå khoâng xaûy ra. Keát luaän: PT caét beø CGM gheùp maøng oái coù hieäu quaû vaø an toaøn, coù theå laø 1 löïa choïn toát ñoái vôùi nhöõng tröôøng hôïp taêng nhaõn aùp taùi phaùt sau moå loã roø. Töø khoaù: phaãu thuaät caét beø, gheùp maøng oái. I. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Hieän nay, PT caét beø CGM laø phöông phaùp chuû yeáu ñieàu trò gloâcoâm. Tuy nhieân, cuøng vôùi thôøi gian, tyû leä haï NA cuûa PT coù xu höôùng giaûm daàn. Caùc coâng trình nghieân cöùu cho thaáy nguyeân nhaân thaát baïi cuûa PT coù nhieàu lyù do nhöng chuû yeáu laø söï taêng sinh xô sau PT. Ñeå khaéc phuïc tình traïng naøy, treân theá giôùi vaø Vieät Nam ñaõ coù nhieàu bieän phaùp. Ñaëc bieät vieäc söû duïng thuoác choáng chuyeån hoaù Mitomycin C vaø 5 Fluorouracil trong vaø sau PT caét beø ngaøy caøng phoå bieán. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.