tailieunhanh - Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh và khả năng đáp ứng của trường Đại học Ngoại thương

Bài viết tìm hiểu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, khả năng đáp ứng của trường ĐHNT, từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh. bài viết để biết thêm chi tiết. | 1 Mã số: 387 Ngày nhận: 20/4/2017 Ngày gửi phản biện lần 1: /2017 Ngày gửi phản biện lần 2: Ngày hoàn thành biên tập: 28/4/2017 Ngày duyệt đăng: 28/4/2017 NHU CẦU ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƢỢNG CAO TỈNH QUẢNG NINH VÀ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG Nguyễn Ngọc Lan1 Tóm tắt Bài viết tìm hiểu nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, khả năng đáp ứng của trường ĐHNT, từ đó, đưa ra một số đề xuất tiếp tục đổi mới công tác đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Quảng Ninh. Từ khóa: Nguồn nhân lực chất lượng cao, Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Ninh, Khả năng đáp ứng của trường ĐHNT. Mã số: 387 | Ngày nhận bài: 20/4/2017 | Ngày hoàn thành biên tập: 28/4/2017 |Ngày duyệt đăng: 28/4/2017 Summary The article explores the need for high-quality human resources training in Quang Ninh province, the capacity of the Foreign Trade University, and offers a number of recommendations to further improve the curriculum to meet the demand for high-quality human resources for Quang Ninh province. JEL classification: Key words: High quality human resource, Demand for High-quality human resource training in Quang Ninh province, Capacity of FTU. 1 Trường Đại học Ngoại thương, Email: nnlan@ 2 Paper | Date of receipt: 20/4/2017| Date of revision: 28/4/2017 | Date of approval: 28/4/2017 1. Quan niệm về nguồn nhân lực chất lƣợng cao Nguồn nhân lực là tổng thể các tiềm năng lao động của một tổ chức, một địa phương, một quốc gia trong thể thống nhất hữu cơ năng lực xã hội (thể lực, trí lực, nhân cách) và tính năng động xã hội của con người thuộc các nhóm đó, nhờ tính thống nhất mà nguồn lực con người biến thành nguồn vốn con người đáp ứng yêu cầu phát triển [3]. Khi bàn về khái niệm nguồn nhân lực, người ta thường đề cập đến nguồn nhân lực chất lượng cao (NNLCLC). Đặc biệt khi một quốc gia chuyển sang nền kinh tế dựa trên tri thức là chủ yếu cùng với xu thế hội nhập toàn cầu hóa

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.