tailieunhanh - Trắc nghiệm sinh: Các phương pháp chọn lọc (Có đáp án)

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh: các phương pháp chọn lọc (có đáp án)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Câu 1 Trong chọn giống người ta sử dụng hai loại phương pháp chọn lọc chủ yếu là chọn lọc. . L hàng loạt C cá thể tức chọn lọc theo kiểu hình và chọn lọc. . L hàng loạt C cá thể tức chọn lọc theo kiểu gen. Để lựa chọn phương pháp chọn lọc thích hợp người ta phải căn cứ vào. G kiểu gen H kiểu hình D hệ số di truyền của tính trạng. A C L D b L C G C L C H D L C D Đáp án D Câu 2 Hệ số di truyền minh hoạ A Tỉ trọng của hai yếu tố di truyền và biến dị B Tỉ trọng của hai yếu tố gen và môi trường C Tỉ trọng của hai yếu tố kiểu gen và kiểu hình D Tỉ trọng của hai yếu tố đột biến và biến dị tổ hợp Đáp án B Câu 3 Phát biều dưới đây là không đúng A Hệ số di truyền cho thấy mức độ ảnh hưởng của từng gen lên tính trạng so với ản hưởng của toàn bộ kiểu gen B Hệ số di truyền cho thấy mức độ ảnh hưởng của toàn bộ kiểu gen lên tính trạng so với ảnh hưởng của môi trường C Hệ di truyền cao cho thấy tình trạng phụ thuộc chủ yếu vào gen D Hệ số di truyền cho thấy tính trạng ít phụ thuộc vào gen Đáp án A Câu 4 Trong chọn lọc hàng loạt người ta dựa vào. H kiểu hình G kiểu gen K cả kiểu gen lẫn kiểu hình để chọn từ trong quần thể. . M một cá thể N một nhóm cá thể có các tính trạng đáp ứng mục tiêu chọn giống để làm giống .A H M B K M C G N D H N Đáp án D Câu 5 Trong chọn lọc hàng loạt của các cây dược chọn sẽ được. . R gieo trồng riêng rẽ thành các dòng khác nhau C trộn lẫn để trồng vụ sau T cho tự thụ một cách chặt chẽ . Qua so sánh năng suất trung bình của. S vụ sau so vơí giống ban đầu D giữa các dòng và so sánh với giống ban đầu sẽ đánh giá được hiệu quả chọn lọc. .A R D B R G C C S D T D Đáp án C Câu 6 Trong chọn lọc giống hàng loạt ở cây tự thụ để đem lại hiệu quả chọn lọc quá trình sẽ được thực hiện .A Không thể thực hiện chọn lọc hàng loạt B Một lần C nhiều lần D Một hoặc nhiều lần Đáp án -D Câu 7 Trong chọn lọc hàng loạt ở cây giao phấn để đem lại hiệu quả chọn lọc quá trình chọn lọc sẽ được thực hiện .A Không thể thực hiện chọn lọc hàng loạt được B Một lần C nhiều lần D Một hoặc

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.