tailieunhanh - Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 486/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập Ban Quản lý các dự án thành phần Bộ Lao động- thương binh và xã hội thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015. | Bộ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số ý QĐ-LĐTBXH Hà Nội ngày thảng Ẩ năm 2012 QUYẾT ĐỊNH về việc thành lập Ban Quản lý các dự án thành phần Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015 Bộ TRƯỞNG Bộ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186 2007 NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Căn cứ Quyết định số 2281 QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phú phê duyệt chương trình Quốc gia về an toàn lao động vệ sinh lao động giai đoạn 2011- 2015 Càn cứ Thòng tư liên tịch số 140 2011 TTLT-BTC-LDTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2011 của liên Bộ Tài Chính Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình Quốc gia về an toàn lao động vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015 Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ . Điều 1. Thành lập Ban Quản lý dự án để quản lý và triển khai thực hiện Dự án Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn - vệ sinh lao động Dự án 1 Dự án Tuyên truyền giáo dục huấn luyện tư vấn và hỗ trợ áp dụng các biện pháp kỹ thuật về an toàn - vệ sinh lao động Dự án 3 thuộc Chương trình Quốc gia về an toàn lao động vệ sinh lao động giai đoạn 20112015. Ban Quản lý dự án gồm các thành viên sau 1. Ông Hà Tất Thắng Cục trưởng Cục An toàn lao động Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Trưởng Ban Quản lý 2. Bà Đỗ Thị Thúy Nguyệt Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban Quản lý 3. Ông Bùi Đức Nhưỡng Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thù an toàn lao động Cục An toàn lao động Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội - Thư ký Ban quản lý 4. Ông Nguyễn Anh Thơ Chánh Văn phòng Cục An toàn lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên 5. Bà Đỗ Thị Phin Phụ trách Phòng Ke

TỪ KHÓA LIÊN QUAN