tailieunhanh - Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 14/2017/TT-BLĐTBXH quy định việc xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN