tailieunhanh - Quyết định số 945/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 945/QĐ-BLĐTBXH phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN