tailieunhanh - Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 13/2016/TT-BLĐTBXH ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015; | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN