tailieunhanh - Thông tư 13/2017/TT - BLĐTBXH

Thông tư số 13/2017/TT-BLĐTBXH quy định về khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động hàng hải. Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN