tailieunhanh - Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2017/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN