tailieunhanh - Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên

Đề thi học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9 năm 2017-2018 - Phòng GD&ĐT Vĩnh Yên giúp các em kiểm tra, đánh giá kiến thức của mình và có thêm thời gian chuẩn bị ôn tập cho kì thi sắp tới được tốt hơn. Mời quý thầy cô và các bạn cùng tham khảo. | PHoNG GD&DT vixH yBx ur rmvr rRA Hec ri n NAU Hec z0t7 - ,C DE CH vr6N: Ncff vAN s Thdi gian ldm bdi 90 phtit, kh6ng kA thdi gian giao r. pnAN rnac NGHTEM (3,0 tli6m) Ghi vdo bdi ldm chf mQt chfb cdi A, B, C hofic Ciu 1. Bdi tho Sang thuld cisatdc gii ndo? Thinh di D tru6c phwong dn trd ldi effing. Phuong A. ViSn Phuong B. Heu C. Y D. Thanh HAi Ciu 2. Bii tho Mita xudn nho nh6 dugc s6ng t6c trong giai do4n ndo?_ A. 1930 - 1945 B. 1945 - 1954 c. 1954 D. sau ndm t975 C6u 3. Ddng nio sau d6y n6u dung ntr6t nqi dung bii tho May vd s6ng ctra A. Mi6u tA trd choi cria em b6 B. Ca ngo. i tinh y6u thi6n nhi6n sdu sic C. tifih m6u ttr thiOng li6ng, Uat Aigt D. Th6 hi6n m6i quan hO gita thi6n nhi6n vd tdm h6n tr6 tho C6u 4. Tri in d6m trong cAu vdn "R6 ring t6i kh6ng ti6c nhirng vi6n d6." la thenh phAn bi6t lap ndro? A. Thenh phAn tinh B. Thenh phAn cim th6n C. Thdnh phin gei D. Thinh pfrA" php chir Ciu 5. CAu vdn "Chring t6i ng6i s6t vio nhau, gi6ng nhu nhirng chri gh con."sft dpng biQn ph6p tu tir ndo? A. An du B. So sSnh C. NhAn h6a D. Ho6n du CAu 6. Th6 nio li ngh! luQn vC m6t v6n dA tu tu&ng, dpo li? A. NOu 16n m6t v6n dA trong ddi s6ng B. Danh gi6 rnQt hiQn tuqng tong doi s6ng C. Bin vA m6t v6n d6 thuQc linh vuc tu tu&ng, dao dirc, tOi sOng. ctra con ngucri ^^D*D. Bdy t6 th6i d0 vo Tgt v6n dd thuqc linh vfrc tu tucrng, Aao Ar?., I6i ra;; rr. PHAN ru LUaN (7,0 tli6m) Cdu 7 (2,0 eli6m). Cho do4n vin sau: Budc vdo thd ky mai, *r(n "sdnh vai ci,mg cdc cwdng qu6, ndm chdu" thi chting' t1 sd phdi lrp a"y hdnh trang bi"S nhirng di€m ianh, v*t bZ ih;r"g di€m y€u. Muiin vqy t!1khdu. ddu fiAn,_c9 nghfa quyt dinh,ld hdy ldm cho lop trd - nhirng ngrdi ch! thryc sts cila dat naoc trong t6i - nhdn ra di€u do, quen dd:n voi nhirng th6i quen t6t d7p ngay t* - 1975 th6i d6p ! nhirngvi6c nh6 nhdt. (chuiin bi hdnh trqng vdo thd ki m6i - vfl Khoan, Ngfr v6n 9,tap hai) a) Xdc dinh phucrng thric bi6u dpt chinh cira doan v6n trOn. b) Trons a dop .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN