tailieunhanh - Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 1229/QĐ-BLĐTBXH Đính chính thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của bộ trưởng bộ lao động - thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN