tailieunhanh - Thông tư số 21/2017/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 21/2017/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện dự án “tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam” sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN