tailieunhanh - Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1326/QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt đầu tư dự án thúc đẩy quyền của người khuyết tật tại Việt Nam do cơ quan phát triển quốc tế hoa kỳ tài trợ. | .