tailieunhanh - Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định số 691/QĐ-BLĐTBXH về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ lao động - thương binh và xã hội từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/3/2016. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN