tailieunhanh - Bài giảng Hoạch định ngân sách vốn đầu tư: Chương 3 - ThS. Nguyễn Kim Nam

Bài giảng "Hoạch định ngân sách vốn đầu tư - Chương 3: Giá trị tiền tệ theo thời gian" cung cấp cho người học các kiến thức: Giá trị tương lai của một khoản tiền, giá trị tương lai của dòng tiền đều,. nội dung chi tiết. | 9/18/2011 1- Giá trị tương lai của một khoản tiền Chương 3 Hiện Hiệntại tại Tương Tươnglai lai GIÁ TRỊ TIỀN TỆ THEO THỜI GIAN FV FV PV PV n FV FVnn==PV(1+i) PV(1+r)n ThS. Nguyễn Kim Nam Trong ñó: ñó: • PV : giá trị số tiền hiện tại (present value) • r : lãi suất (rate) • n : số năm (number) • FVn : giá trị tương lai (future (future value) của số tiền PV sau n năm, với lãi suất là r, kỳ ghép lãi (vào vốn) là năm. • Hệ số (1 + r)n là giá trị tương lai của 1 ñồng ứng với lãi suất là r, thời gian là n và (1+r)n còn ñược gọi là hệ số tích lũy hay hệ số lãi kép ThS. Nguyễn Kim Nam Ví dụ: Bạn sẽ có bao nhiêu tiền khi tốt nghiệp ñại học (4 năm) nếu bây giờ (ñầu năm thứ nhất) bạn mang 2 triệu gửi vào ngân hàng, với lãi suất cố ñịnh 10% năm?? năm • FV = PV (1+r)n • FV = 2(1+10%)4 = 2 × 1,46 = 2,92 triệu ñồng Trong Excel chọn hàm tài chính (financial), sau ñó chọn hàm FV FV ThS. Nguyễn Kim Nam Tính lãi suất r: Lãi suất nào làm cho số tiền 2 triệu trở thành 2,92 triệu sau 4 năm? Ta có: có: 2,92=2(1+r)4 Viết cách khác khác:: Vậy, r = 0,1 hay 10% Vậy, Trong Excel dùng hàm RATE (lãi (lãi suất) suất) ThS. Nguyễn Kim Nam ThS. Nguyễn Kim Nam • Tính thời gian n: Với lãi suất 10%/ 10%/năm năm thì phải mất bao nhiêu năm ñể số tiền 2 triệu trở thành 2,92 triệu? triệu? Ta có: có: 2,92=2(1+10%)n Hay: 1,46 = 1,1n Lấy logarit hai vế vế:: Ln 1,46 = n Ln 1,1 Kết quả: phải mất ñến 4 năm. Trong Excel vào Math&Trig, Math&Trig, dùng loại hàm Ln ThS. Nguyễn Kim Nam 1 9/18/2011 • Ví dụ dụ:: 2- Giá trị hiện tại của một khoản tiền Hiện Hiệntại tại Tương Tươnglai lai Tương lai 5 năm sau, bạn sẽ nhận ñược số tiền là 1610 1610$ $ thì bây giờ giá trị của nó là bao nhiêu, với cơ hội sinh lời của vốn là 10 10% % năm? FV FV PV PV n FV PVn = = PV(1+i) FV/(1+r)n ThS. Nguyễn Kim Nam 3- Giá trị tương lai của một dòng tiền ñều Công thức: thức: Cách xác ñịnh r và n tương tự như trường hợp FV ThS. Nguyễn Kim Nam Ví dụ dụ:: Bạn mang 100 (ñơn vị tiền) ñều nhau gửi vào ngân hàng vào .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    31    0    05-08-2021