tailieunhanh - Thông tư số 54/2015/TT-BCT

Thông tư số 54/2015/TT-BCT Quy định danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới. Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN