tailieunhanh - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 5 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 5: Tài trợ vốn ngắn hạn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về tài trợ vốn ngắn hạn, nguồn tài trợ vốn ngắn hạn, chi phí vay nợ ngắn hạn,. . | Chương 5 Tài trợ vốn ngắn hạn 1 Tài trợ vốn ngắn hạn . Giới thiệu về tài trợ vốn ngắn hạn . Nguồn tài trợ vốn ngắn hạn . Chi phí vay nợ ngắn hạn 2 . Giới thiệu về tài trợ vốn ngắn hạn Tài trợ nhu cầu vốn lưu động < 1 năm Ưu điểm: Đáp ứng nhanh Hình thức linh hoạt Chi phí thấp Rủi ro ít hơn 3 . Nguồn tài trợ ngắn hạn . Nguồn vay mượn . Nguồn mượn . Nguồn đảm bảo . Nguồn bảo tài trợ ngắn hạn không do tài trợ ngắn hạn do vay tài trợ ngắn hạn không có tài trợ ngắn hạn có đảm 4 . Nguồn tài trợ ngắn hạn không do vay mượn Các khoản nợ tích luỹ Tín dụng thương mại: 2/10 – net 30 Chi phí tín dụng thương mại CPTDTM % CK 360 X 100 % % CK tTD tCK CPTDTM suat sinh loi dinh ky re X ky Microsoft Office Excel Worksheet sinh loi m .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN