tailieunhanh - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 4 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 4: Quản trị vốn lưu động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát chung về quản trị VLĐ, mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn, quản trị vốn ngắn hạn. . | Chương 4 Quản trị vốn lưu động 1 Quản trị VLĐ . Khái quát chung về quản trị VLĐ . Mối quan hệ giữa tài trợ vốn ngắn hạn và dài hạn . Quản trị vốn ngắn hạn 2 . Khái quát chung về quản trị VLĐ . Khái niệm VLĐ . Nguồn tài trợ VLĐ . Chu kỳ luân chuyển VLĐ 3 . Khái niệm VLĐ TS ngắn hạn, thời hạn sử dụng dưới 1 năm. Khoản phải thu Hàng tồn kho Tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn 4 Hàng tồn kho Nguyên vật liệu Chi phí sản xuất dở dang Thành phẩm tồn .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
65    31    0    24-07-2021