tailieunhanh - Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - ThS. Bùi Phước Quãng

Bài giảng "Quản trị tài chính - Chương 2: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Dẫn nhập về phân tích tài chính, các báo cáo tài chính căn bản, phân tích các tỷ số tài chính. nội dung chi tiết. | Chương 2 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1 PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Dẫn nhập về PTTC Các báo cáo TC căn bản Phân tích các tỷ số TC 2 Dẫn nhập về PTTC Mục tiêu của PTTC Công cụ PTTC Yêu cầu của PTTC 3 Mục tiêu của PTTC Nhận dạng những biểu hiện không lành mạnh về TC phát triển của DN Nhà quản trị Nhà đầu tư Chủ nợ Cơ quan thuế 4 Mục tiêu của PTTC Đánh giá các chính sách TC Nhận biết tiềm năng tăng trưởng Nhận diện tồn tại về TC Cơ sở lập nhu cầu vốn cho năm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN