tailieunhanh - Thông tư liên tịch 90/2016/TTLT-BTC-BCT

Thông tư liên tịch 90/2016/TTLT-BTC-BCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2014 quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng quỹ bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của chính phủ về kinh doanh xăng dầu. | .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV .vn am .Lu www ietn atV

TỪ KHÓA LIÊN QUAN