tailieunhanh - Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH

Thông tư số 23/2016/TT-BLDTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của chính phủ. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN