tailieunhanh - Bài giảng Quản trị ngân hàng thương mại: Chương 3 - Đại học Văn Hiến

Bài giảng "Quản trị ngân hàng thương mại - Chương 3: Phân tích và đánh giá hoạt động của ngân hàng thương mại" cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM, đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM. . | 17/05/2018 . Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM Nội dung bài học . Tìm hiểu về các báo cáo tài chính của NHTM . Đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của NHTM Bảng cân đối kế toán Tổng tài sản có = Tổng nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Total Assets = Total Liabilities + Equity A=L+E E=A–L Tổng tài sản nợ = Tổng nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản có = Tổng tài sản nợ Tổng tài sản có = Tài sản có = Tài sản = Sử dụng vốn Tổng tài sản nợ = Tài sản nợ = NPT + VCSH = Nguồn vốn - Bảng cân đối kế toán (Balance Sheet) - Báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh báo cáo tài chính C + S + L + MA = D + NDB + EC Tài sản Có BALANCE SHEET NÓ ĐI ĐÂU? Tài sản Nợ TỪ ĐÂU MÀ CÓ? (Tài sản ở dạng nào) Ra (-) Vào (+) C: Tài sản bằng tiền (Cash Assets) S: Các giấy tờ có giá đang nắm giữ (Security Holdings) L: Dư nợ cho vay (Loans) MA: Tài sản khác (Miscellaneous Assets) D: Tiền gửi (Deposit) NDB: Các khoản đi vay (nguồn vốn) phi tiền gửi (Nondeposit Borrowings) EC: Vốn chủ sở hữu (Equity Capital) 1 17/05/2018 Chứng khoán thanh khoản (Securities: The Liquid Portion) Tài sản bằng tiền (Cash Assets) - Tiền mặt và tiền gửi ở các ngân hàng khác Bao gồm: + Tiền mặt tồn quỹ + Tiền gửi tại các TCTD khác + Tiền trong quá trình thu + Dự trữ tại NHTW Thường được gọi là dự trữ sơ cấp (Primary Reserves) Thường được gọi là dự trữ thứ cấp (Secondary Reserves) Bao gồm: - Giấy tờ có giá ngắn hạn của Chính phủ - Giấy tờ có giá ngắn hạn của NHNN Khoản mục có giá trị lớn nhất (từ 50%-75% tổng tài sản) - Tổng dư nợ cho vay (Gross Loans – Sum of All Loans) - Dự phòng rủi ro/tổn thất cho vay - Dư nợ cho vay ròng Chứng khoán đầu tư (Investment Securities) Các tài sản khác (Miscellaneous Assets) - Máy móc thiết bị và tài sản cố định - Bất động sản khác - Thương hiệu và tài sản vô hình khác Dư nợ cho vay (Loan Accounts) Tài khoản tiền gửi (Deposit Accounts) - Tiền gửi thanh toán không hưởng lãi Tiền gửi tiết kiệm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN