tailieunhanh - Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư số 19/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 31/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 3 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN