tailieunhanh - Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH

Quyết định số 1385/QĐ-LĐTBXH về việc công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia của nghề phục vụ buồng. Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; | .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN